Mitt synsätt

Skolledare och pedagoger kämpar hårt

Dagens skola utmanas från många håll: föräldrar, politiker, Skolinspektionen – och inte minst av eleverna. Kritiken mot sjunkande elevresultat och andra kvalitetsproblem är tidvis hård, och mitt i detta korsdrag kämpar skolledare och pedagoger för att få ordning på eleverna, sig själva och verksamheten i stort.

En effekt av de ökade kraven på pedagogerna är att de lägger allt mer tid på allsköns utvärderingar, åtgärdsplaner och annat. Den tid de ägnar åt administrativt arbete har därför ökat markant – och den tid de borde lägga på att utveckla undervisningen försvinner till annat. Men hur ska elevresultaten förbättras om inte lärarna blir bättre på att undervisa?

Skolförbättringsinsatser misslyckas

Skolan är en komplex verksamhet och skolförbättring och skolutveckling är en ständig utmaning. Dagens trend är inspektioner och centrala direktiv, men många gånger rättas inte anmärkningarna som utdelats uppifrån till. En orsak är att de lokala botemedlen mot kvalitetsbristerna ofta är trubbiga, eller till och med kontraproduktiva. I många kommuner bedrivs skolförbättringsprojekt som inte får avsedd effekt, utan bara leder till ökad frustration hos pedagoger och skolledare. Och, när resultaten uteblir, även hos de lokala politikerna och tjänstemännen.

I grund och botten kommer inte resultaten att höjas om inte kärnverksamheten, det pedagogiska vardagsarbetet, förbättras. Många gånger handlar det om ett behov av ändrad skolkultur. På varje enskild skola är det ledningens ansvar att se till att det sker. Hur det ska göras varierar från skola till skola. Men en sak är gemensam för alla skolor som har kvalitetsproblem: Utan en väl fungerande och långsiktigt arbetande skolledning är förändringsarbetet dömt att misslyckas.

Skolledningens nyckelfrågor

Mycket finns att säga om hur denna skolledning ska arbeta. En av pusselbitarna, efter att en tydlig ledningsorganisation har skapats och grundläggande rutiner lagts fast, är att skolledningen i öppen dialog med personalen behöver formulera vad den vill åstadkomma och hur den ska göra det.

Det är sedan av avgörande betydelse att ledarna har nära kontakt med pedagogerna och fångar upp och kanaliserar deras vilja till lösningar på de pedagogiska vardagsproblemen, eftersom det är där lärarnas drivkraft till skolförbättring finns. Med hjälp av ett lösningsfokuserat förhållningssätt kan sedan varje skolledare hitta vägen framåt, i stället för att fastna på hindren.

Lärandet i fokus

Till syvende och sist handlar allt om en sak: att ha elevens lärande och utveckling för ögonen. Skolans pedagoger har en avgörande betydelse för elevernas resultat. På samma sätt har skolledaren en avgörande betydelse för en skolas framgång.

Som konsult har jag verktygen för att stimulera, stötta och i vissa fall även hjälpa till att styra skolor upp på den väg som leder till långsiktig och hållbar kvalitet i verksamheten.

Jag erbjuder också …
  • Visionsprocesser: Står ni inför ett större förändringsarbete? Då får den riktning och energi genom en väl genomförd visionsprocess. Vi vet hur den ska genomföras.
  • Metoder och stöd för genomgripande förändringar: Har din skola kört fast? Behöver klimat och attityder förändras? Vi vet hur du ska göra, och stödjer dig på vägen framåt.

Boktips

Min bok Att leda förändringsarbete i förskola och skola (Lärarförlaget, 2024) bygger på lösningsinriktat förhållningssätt och innehåller praktiskt användbara modeller och metoder för varje ledare i skolans värld.

Att leda förändringsarbete i förskola och skola

Boken riktar sig i första hand till skolledare, ledningsgrupper och arbetslags- och utvecklingsledare eller motsvarande. Beställ ”Att leda förändringsarbete i förskola och skola” direkt från Lärarförlaget.

Bibliotekens recensionstjänst om boken:
”Det är uppenbart att författaren vet vad han talar om (…). Idéer, förslag, metoder och erfarenheter förmedlas tydligt med ett smidigt språk. Värdet av ledarens inre självrannsakande emotionella kompass, samverkan, ödmjukhet, närvaro, lyhördhet och helhetsperspektiv betonas med sympatisk emfas. (…) 60 intressanta referenshänvisningar avslutar denna utmärkta ledarskapsbok.”
Helhetsbetyg 4 (av 5) – Mycket bra! Ur Btj-häftet nr 7, 2024.