Ledningsgrupp i skolan

Fortbildning: Ledningsgrupp i skolan – ett effektivt team

Utbildningen Ledningsgrupp i skolan – ett effektivt team har fokus på hur en fungerande ledningsgrupp i skolan eller förskolan skapas – och hur ett gemensamt ansvarstagande får fart på pedagogernas kreativitet, initiativförmåga och vilja att hitta lösningar i vardagen. Skolan har en tradition av ensamt ledarskap, men i dag inser många skolledare att det behövs ökad delaktighet och ett breddat ledarskap för att hinna svara för ett pedagogiskt ledarskap och den långsiktiga verksamhetsutvecklingen – läs mer om fortbildningens innehåll nedan.

Innehåll: ledningsgruppens uppdrag och arbetsformer m.m.

Varför ledningsgrupp?
 • Nyttan med en ledningsgrupp – för dig och för hela skolan
 • Olika typer av ledningsgrupper – vilken passar oss?
 • Vad säger forskningen om ledningsgrupper?
 • Distribuerat ledarskap: konsten att sprida ledarskapet
 • Leda och initiera utvecklingsprocesser?
Ledningsgruppen uppdrag och arbetsformer
 • Uppdraget: Ledningsgruppen som ett ställe för information eller för beslutsfattande?
 • Lagar, regler och styrdokument – vad behöver vi tänka på?
 • Roller och mandat för ledningsgruppens medlemmar
 • Arbetsformerna: så får vi ihop gruppen
 • Kommunikation till och från ledningsgruppen
Ledningsgruppen och arbetslaget
 • Strategiskt ledarskap för hela kedjan: rektor/förskolechef – ledningsgrupp – arbetslag – personal
 • Arbetslagsledaren som representant för lärarna eller ledningen?
Vad är motstånd?
 • Motstånd är naturligt
 • Motstånd är inget hinder
 • Motstånd är energi
 • Så länge det finns energi finns det hopp!
Lösningsfokus vs problemfokus
 • Se vägen som leder framåt
 • Att bygga på den önskade framtiden
 • Arbeta med de ”gröna” människorna
 • Den lösningsfokuserade verktygslådan
Kultur och värden i gruppen
 • Hur får man alla att ta ansvar?
 • Hur skapas ett stödjande klimat?
 • Att utnyttja kompetenser och resurser optimalt
 • Hur hantera meningsskiljaktigheter?
 • Möteseffektivitet
 • Att leda med stöd av gemensamma värderingar

Fortbildningen Ledningsgrupp i skolan – ett effektivt team innehåller teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt konkreta modeller som kan användas i vardagen. Fortbildning anpassas efter din skolas eller förskolas behov och genomförs på plats, helst under några tillfällen under ett läsår. Den kan inledas med en kortare inspirationsföreläsning.

Utbildningen utgår såväl från aktuell forskning som från konkreta och praktiskt tillämpbara lösningsorienterade metoder från min bok Att leda förändringsarbete i förskola och skola – från motstånd till möjlighet (Lärarförlaget, 2024).

Målgrupp: skolans ledningsgrupp, kommunens skolledargrupp etc.

Skolledare, arbetslagsledare, utvecklingsledare och motsvarande som ingår i eller planerar att ingå i en ledningsgrupp på en skola eller förskola samt även för skolledargrupper inom exempelvis en kommun.

Mer information och beställning

Hör av dig till mig för mer information om Ledningsgrupp i skolan – ett effektivt team. Kontaktinfo:  peter@fowelin.com eller telefon 0707-72 85 77.

Omdömen om denna utbildning

Ett par omdömen från skolledare som fått stöd av mig i sitt arbete med ledningsgrupper:

 • ”Ditt bidrag som processledare har varit mycket värdefullt.”
 • ”Det var en väldigt bra dag som hjälpte oss vidare i vårt arbete och vi har nu väl fungerande ledningsgrupp och arbetslagsledare. Om det ändrar sig så vet jag precis vem jag ska höra av mig till!”
 • ”Vi kom långt i den process vi startade och Peter lotsade oss på ett professionellt sätt genom dagarna. Peter var också ytterst noggrann med att stämma av varje steg med mig så jag kände mig delaktig och hade chans att påverka innehållet och en del av de vägval vi gjorde. Jag och gruppen är mycket nöjd med dagarna med Peter.”

Boktips

Min bok Att leda förändringsarbete i förskola och skola (Lärarförlaget, 2024) bygger på lösningsinriktat förhållningssätt och innehåller praktiskt användbara modeller och metoder för varje ledare i skolans värld.

Att leda förändringsarbete i förskola och skola

Boken riktar sig i första hand till skolledare, ledningsgrupper och arbetslags- och utvecklingsledare eller motsvarande. Beställ ”Att leda förändringsarbete i förskola och skola” direkt från Lärarförlaget.

Bibliotekens recensionstjänst om boken:
”Det är uppenbart att författaren vet vad han talar om (…). Idéer, förslag, metoder och erfarenheter förmedlas tydligt med ett smidigt språk. Värdet av ledarens inre självrannsakande emotionella kompass, samverkan, ödmjukhet, närvaro, lyhördhet och helhetsperspektiv betonas med sympatisk emfas. (…) 60 intressanta referenshänvisningar avslutar denna utmärkta ledarskapsbok.”
Helhetsbetyg 4 (av 5) – Mycket bra! Ur Btj-häftet nr 7, 2024.