Arbetslagsledarutbildning

Ledarskap för arbetslagsledare och arbetslag

Med denna arbetslagsledarutbildning rustas arbetslagledare, utvecklingsledare etc för den viktiga uppgiften att leda sitt arbetslag väl. Arbetslagen är en central faktor för att den pedagogiska verksamheten ska hålla hög kvalitet på en skola eller förskola. Då behövs arbetslagsledare som ser till att arbetslaget tar gemensamt ansvar för såväl vardagsfrågor som för pedagogisk utveckling och kvalitetsarbete – se kursens innehåll nedan. Här kan du lyssna på ett poddavsnitt där jag intervjuas om utbildningen: Arbetslagsledaren är en chefsposition utan egentlig makt. Se också ett videoklipp där Peter hälsar välkommen till kursens utgåva på Kompetensfilm.

OBS! Denna kurs anpassas i enlighet med beställarens önskemål. Även en öppen variant av denna utbildning erbjuds i form av en heldagsutbildning via Kompetenstjänst: Arbetslagsledarutbildning för pedagoger.

Innehåll: ledarskapets grunder, uppdrag och mandat, kollegialt lärande m.m.

Ledarskapets grunder

 • Vad är en ledare?
 • Konsten att leda kolleger
 • Hur vänds motstånd till möjligheter?
 • Den lösningsfokuserade verktygslådan
 • Faserna i en grupps utveckling (FIRO och Wheelan)
 • Vägen mot en välfungerande och effektiv arbetsgrupp

Kultur och värden i gruppen

 • Hur får man alla att ta ansvar?
 • Hur skapas ett stödjande klimat?
 • Hur hantera meningsskiljaktigheter?
 • Möteskultur och mötesledarskap för effektiva möten

Kollegialt lärande – hur skapar vi det?

 • Arbetslaget och det systematiska kvalitetsarbetet
 • Forskningen om kollegialt lärande
 • Metoder för erfarenhetsbaserat lärande i vardagen
 • Hur skapar vi tid för utvecklingsarbete?

Uppdrag, ansvar och mandat för arbetslagsledaren

 • Hur ser mitt uppdrag ut?
 • Vad har jag för ansvar och mandat?
 • Förutsättningar för att lyckas med uppdraget

Arbetslaget och skolans ledning

 • Hur får vi ihop hela kedjan: rektor – ledningsgrupp – arbetslag – personal?
 • Rollfördelning mellan skolledning och arbetslag/arbetslagsledare
 • Arbetslagsledaren som representant för lärarna eller för ledningen?

Denna arbetslagsledarutbildning utgår såväl från aktuell skolforskning som från konkreta och praktiskt tillämpbara lösningsorienterade metoder från min bok ”Att leda förändringsarbete i förskola och skola – från motstånd till möjlighet” (Lärarförlaget, 2024). Utbildningen innehåller teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt konkreta modeller som kan användas i vardagen.

Målgrupp: arbetslagsledare, utvecklingsledare och motsvarande

Arbetslagslagledare, utvecklingsledare och motsvarande samt även skolledare och för ledningsgrupper där arbetslagsledare ingår. Vår arbetslagledarutbildning passar både skola och förskola och kan anpassas efter just de behov din skola eller förskola har.

Information och beställning

Hör av dig till mig för mer information om vår arbetslagsledarutbildning. Kontaktinfo:  peter@fowelin.com eller telefon 0707-72 85 77.

Omdömen om denna utbildning

 • ”Arbetslagledarna har fått en tydligare roll och vågar mer ta den plats. Initierar mer.”
 • ”Lagledarna har fått gemensamma verktyg och de har svetsas samman mer som grupp.”
 • ”Lagledarna känner sig tryggare i uppdraget. Har fått verktyg för att bättre kunna hantera situationer som uppstår i ett arbetslag.”

Hör av dig till peter@fowelin.com om du vill ha referenser för detta uppdrag, som omfattade alla arbetslagsledare i förskola och skola i en mellansvensk kommun.

Boktips

Min bok Att leda förändringsarbete i förskola och skola (Lärarförlaget, 2024) bygger på lösningsinriktat förhållningssätt och innehåller praktiskt användbara modeller och metoder för varje ledare i skolans värld.

Att leda förändringsarbete i förskola och skola

Boken riktar sig i första hand till skolledare, ledningsgrupper och arbetslags- och utvecklingsledare eller motsvarande. Beställ ”Att leda förändringsarbetet i förskola och skola” direkt från Lärarförlaget.

Bibliotekens recensionstjänst om boken:
”Det är uppenbart att författaren vet vad han talar om (…). Idéer, förslag, metoder och erfarenheter förmedlas tydligt med ett smidigt språk. Värdet av ledarens inre självrannsakande emotionella kompass, samverkan, ödmjukhet, närvaro, lyhördhet och helhetsperspektiv betonas med sympatisk emfas. (…) 60 intressanta referenshänvisningar avslutar denna utmärkta ledarskapsbok.”
Helhetsbetyg 4 (av 5) – Mycket bra! Ur Btj-häftet nr 7, 2024.