Kommunikativt ledarskap

Workshop: Kommunikation i teamarbete

Kommunikativt ledarskap innebär att ha en ständig dialog mellan ledare och medarbetare liksom i alla arbetsgrupper. Inte minst ställer det stora krav på förmågan att lyssna och leva sig in i andras situation.

Denna workshop kan hållas under en halvdag och ger exempel på hur förmågan till kommunikation i en organisation kan stärkas. Workshopen innehåller praktisk workshopträning i par och smågrupper. Workshopen kan också genomföras som en kortare inspirationsföreläsning eller som en längre kursdag, anpassad just efter din organisations behov.

Innehåll: kommunikationens grunder – teori och träning

Kommunikation – några grunder
 • Verklig kommunikation vs retorik
 • Kommunikationsmodeller grundade i humanistisk psykologi (Rogers)
 • Nya rön om kommunikation från modern hjärnforskning
 • Kommunikationens betydelse för att skapa högpresterande team (Wheelan)
Fyra öron-modellen (Ellneby & von Hillgers)
 • Samtalets grund: en positiv relation till varandra
 • Sändarens budskap
 • Mottagarens fyra öron (vi, du, sak, budskap)
Giraffspråket
 • Skilja på vad vi verkligen ser och hör (observation) och den subjektiva värderingen
 • Ta ansvar för egna känslor
 • Uttrycka egna behov
 • Framföra sina önskemål positivt och konkret
Klart ledarskap (Bushe)
 • Medvetna självet: Lär känna dig själv
 • Beskrivande självet: Kommunicera ärligt och tydligt
 • Nyfikna självet: Hjälp andra att vara öppna och tydliga, genom att vara intresserad och nyfiken
 • Observation – känsla – tanke – vilja
Träning i smågrupper
 • Lyssna aktivt och bekräfta budskapet
 • Ställa fördjupande sakliga frågor
 • Fördjupande frågor om upplevelser och känslor
 • Dialog för att spegla och förstå en annan person

Målgrupp: projektgrupper, team, ledare m.fl.

Ledare, medarbetare, team och projektgrupper m.fl. i alla typer av organisationer och arbetsgrupper.

Mer information och beställning

Hör av dig till workshopledaren Peter Fowelin. Kontaktinfo:  peter@fowelin.com eller telefon 0707-72 85 77.

Sagt om Peter Fowelin

”Det var väl använda pengar för oss alla”, säger Frida Hallén, konsultchef på webbtjänstföretaget Metamatrix efter Peters workshop om kommunikation för företagets anställda.

Jag erbjuder också …

 • Ledningsstöd och ledningsgruppsutveckling: Coachning av vd och ledningsgrupp, både individuellt och för att stödja ledningsgruppens förmåga till övergripande perspektiv och gemensamma budskap.
 • Design av mötesformer, medarbetarsamtal m.m. med syftet att stärka dialogen i organisationen och fånga in medarbetarnas synpunkter och behov.
 • Ledarutveckling, ledarstöd och ledarträning med syfte att få chefer och ledare i hela organisationen att agera mer kommunikativt.
 • Utformande av såväl strategiska budskap som mer vardaglig kommunikation, t.ex. på intranät och i e-post.